Wetenschappelijke publicaties

VANPRAET, J. en PEETERS, Y., "Het bestuurlijk landschap volgens de Grondwet en de Bijzondere wetten", in DE SOMER, S., Bestuursorganisatierecht, Brugge, die Keure, 2020, 52 p.

VANPRAET, J., PEETERS, Y. en VAN DEN BERGHE, B."Het toepassingsgebied van de plan-MER-plicht: meer is niet altijd beter", TOO 2018, 463-471.

VANPRAET, J. "Arbeidsrechtelijke aspecten in het onderwijs: onderwijs of arbeidsrecht? Een bevoegdheidsrechtelijke benadering", TORB 2018, 350-360.

VANPRAET, J., "De beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België", in G. VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN (eds.), Algemene beginselen en transversale bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2017, 1-62.

VANPRAET, J., "De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid", in G. VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN (eds.), De bevoegdheidsverdeling in eht federale België, Brugge die Keure, 2016, 361-402.

VANPRAET, J., "Vlaamse bestuursrechtscolleges: verleden, heden en toekomst" in Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen? - Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2016, Brugge, die Keure, 2015, 187-232.

VANPRAET, J., Vlaamse bestuursrechtscolleges in een grondwettelijk perspectief. Grenzen en mogelijkheden van een Vlaamse Justitie, Brugge, die Keure, 2015, 96 pg.

VANPRAET, J. en PEETERS, Y., "De bevoegdheidsverdeling in het migratierecht", Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2016, 30 pg.

VANPRAET, J., "De bevoegdheid inzake huurindexatie: hoe Pavlov juristen en politici in de ban houdt", RW 2015, 1242.

VANPRAET, J. en PEETERS, Y., "Naar een volwaardig Vlaams onteigeningsrecht na de zesde staatshervorming. Een aantal staatsrechtelijke krijtlijnen", in R. PALMANS en J. TOURY (eds.), Onteigenen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-24.

VELAERS, J.; VANPRAET, J.; PEETERS, Y. en VANDENBRUWAENE, W. (eds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1030 pg.

VANPRAET, J., "De financieringswet na de zesde staatshervorming: een overzicht van de financieringstechnieken", in De zesde staatshervorming: instellingen, middelen en bevoegdheden, Antwerpen, Intersentia, 2014, 871-913.

VANPRAET, J., "Bevoegdheidswijzigingen in het openbaar ambt: administratief en geldelijk statuut, uitzendarbeid en loopbaanonderbreking", in De zesde staatshervorming: instellingen, middelen en bevoegdheden, Antwerpen, Intersentia, 2014, 755-778.

VANPRAET, J., "Rekenhof: de herziening van artikel 180 van de Grondwet", in De zesde staatshervorming: instellingen, middelen en bevoegdheden, Antwerpen, Intersentia, 2014, 913-924.

VANPRAET, J., "De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid", in De zesde staatshervorming: instellingen, middelen en bevoegdheden, Antwerpen, Intersentia, 2014, 585-676.

VANPRAET, J., "Verruiming van de gewestelijke autonomie inzake de ondergeschikte besturen: provincies en bovengemeentelijke besturen", in De zesde staatshervorming: instellingen, middelen en bevoegdheden, Antwerpen, Intersentia, 2014, 273-294.

VANPRAET, J. (ed.), Juridictions administratives/Administratieve rechtscolleges, in reeks Recht en regio/ Droit et Région, Brugge, die Keure, 2014, 121 pg.
 
VANPRAET, J., “De bevoegdheidsverdeling inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten na de Zesde Staatshervorming”, in X., Jaarboek migratie- en migrantenrecht 2014, Brugge, die Keure, 2014, 1-30.
 
VANPRAET, J. en FORNOVILLE, C., “Artikelsgewijze commentaar Grondwettelijk Hof: de prejudiciële vraagstelling”, in Wet & Duiding Publiek Procesrecht, Brussel, Larcier, 2014,  53-101.
 
VANPRAET, J., “Naar een deelstatelijk publiek procesrecht?” – “Vers un contentieux administratief propre aux entités fédérées”, in Administratieve rechtscolleges, reeks Recht en regio, Brugge die Keure, 2014, 3-12 en 13-23.
 
VANPRAET, J. en FORNOVILLE, C., “Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof: rol van de rechter en de partijen in het bodemgeschil” , in J. GHYSELS en B. VANLERBERGE, Prejudiciële vragen. De techniek in kaart gebracht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 87-144.
 
VANPRAET, J. en PEETERS, Y., “Autonomie en samenwerking in het federale België”, in X., Coöperatief federalisme, 2013, Brugge, die Keure, 2013,  101-152.
 
VANPRAET, J., “België in Europa: de bevoegdheidsverdelende regels en het (conf)federalisme in het kwadraat”, in X., Europese voorschriften en staatshervorming, Brugge, die Keure, 2013 pg. 355-395.
 
VANPRAET, J., “Rechterlijke controle op decretale validaties van infrastructuurprojecten (noot onder GwH 22 november 2012, 144/2012)”, MER 2013, 1-17.
 
VANPRAET, J., “Onverenigbaarheden tussen het mandaat van lid van een deelstatelijk parlement en een lokaal mandaat”, TGem 2013, 93-105.
 
VANPRAET, J. en VANDORMAEL, K.J., “Bevoegde overheden” en “Geschillenbeslechting”, in Wet en duiding Sport, Brussel, Larcier, 2013, 8-27 en 644-650.
 
VANPRAET, J., “Het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd: de meervoudige bevoegdheidskwalificatie in het federale België”, in X., België, quo vadis? Waarheen na de zesde staatshervorming?, Antwerpen, Intersentia, 2012, 209-230.
 
VANPRAET, J., “Decretale validatie bij infrastructuurprojecten: een pleidooi voor de herziening van de rechtsbescherming, TBP 2012, afl. 2, 114-125.
 
VANPRAET, J., “De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden: de gevolgen van het arrest nr. 125/2011 van het Grondwettelijk Hof voor de wetgever en de rechter”, in C. BAYART en D. CUYPERS, De IPA-wet en het Belgische ontslagrecht, Brugge, die Keure, 2012, 7-28.
 
VANPRAET, J., “De bescherming van "bestaande garanties" in de faciliteitengemeenten en Brussel: artikel 16bis bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel 5bis bijzondere Brusselwet”, CDPK 2011, afl. 4, 503-523.
 
VANPRAET, J. en DECOCK, K., “De herstelvordering op grond van de milieustakingswet en de Grondwet (noot onder GwH 24 februari 2011, 29/2011)”, RW 2011-12, 1293-1296.
 
VANPRAET, J., De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2011 614 pg..

VANPRAET, J., "De vertegenwoordiging van de deelstaten in federale instellingen" (noot onder GwH 7 juli 2011, 126/2011), TBP 2011, 419-424;
 
VANPRAET, J. “Deelstatelijke administratieve rechtscolleges”, TBP 2011, 195-210;
 
VANPRAET, J., “Towards a two-speed social security system in federal Belgium?”, in The Layered Welfare State, towards Flemish social protection in Belgium and Europe?, Antwerp, Intersentia, 2011, 159-170;
 
VANPRAET, J. en VANDEHEYNING, C., “Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht van het instrumentarium”, NjW 2010, 562-576.
 
VANPRAET, J., “De bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake de rechtsbescherming”, TBP 2010, 607-622;
 
VANPRAET, J., “Naar een Vlaamse sociale bescherming binnen het bestaande bevoegdheidsverdelend kader”, in B. CANTILLON, P. POPELIER & N. MUSSCHE, De gelaagde Welvaartsstaat, Naar een Vlaamse Sociale Bescherming in België en Europa?, Antwerpen, Intersentia, 2010, 155-198;
 
VANPRAET, J., “Vers une sécurité sociale flamande complémentaire dans le cadre actuel de répartition des compétences?”, JT  2010, 301-305 ;
 
VANPRAET, J., VAN HEUVEN, D., RONSE, S. e.a., Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Wat is nieuw?, Kortrijk-Heule, UGA, 2009, 184 p.;
 
VANPRAET, J. en VELAERS, J., “De materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand (II)”, TBP 2009, 195-219;
 
VANPRAET, J., “Dubbele bestraffing voor dezelfde feiten op basis van een wet en een decreet : over de bevoegdheidsverdeling administratieve sancties en het beginsel “non bis in idem”, RW 2008, 514-525;
 
VANPRAET, J., “Kunnen de gemeenschappen en gewesten afwijken van het federale vennootschaps- en verenigingsleven?, CDPK 2008, afl.4, 883-893;
 
VANPRAET, J. en VELAERS, J., “De materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand (I), TBP 2008, afl. 6, 323-345;
 
VANPRAET, J. en VAN HEUVEN, D., “Het gelijkheidsbeginsel en de gemeentebelastingen: recente rechtspraak (2002-2006)” in DE JONCKHEERE, M. (ed.), Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, p. 165 - 188;
 
VANPRAET, J. en VAN HEUVEN, D., “Over de grenzen van het rechtsherstel door de gewone rechtbanken bij onrechtmatig overheidsoptreden inzake stedenbouw”, TROS  2007, 177-181;
 
VANPRAET, J. en RONSE, S., “De herontwikkeling van brownfields: een experiment”, TvW 2007, 286-289;
 
VANPRAET, J. en RONSE, S., “Wijzigingen aangaande milieueffectenrapportage over plannen en programma’s”, TvW 2007, 289-291;
 
VANPRAET, J. en RONSE, S., “Het lang verwachte nieuwe Vlaamse Bodemdecreet”, TvW, 2007, afl. 2, p.184-186;
 
VANPRAET, J., “Het moeilijk te herstellen nadeel van omwonenden van luchthavens: een overzicht van de recente rechtspraak van de Raad van State”, TMR 2006, 314 - 319.