Informatieverplichtingen en algemene voorwaarden (versie 3 januari 2019)
 
1.PRATOR advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba). De vennootschap wordt tegenover derden in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Jürgen Vanpraet. Hij heeft de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen en is lid van de balie van West-Vlaanderen. Alle juridische activiteiten die Jürgen Vanpraet uitoefent, worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de bvba PRATOR Advocaten (hierna ook afgekort als PRATOR).
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8820 Torhout, Oostendestraat 306A. PRATOR Advocaten bvba is geregistreerd bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0716.886.022  (BTW/TVA/VAT BE0716.886.022) en is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oostende.

PRATOR Advocaten bvba is houder van een zichtrekening bij Belfius met nummer BE39 0689 3236 3219.

Het kantoor is per e-mail bereikbaar via info@prator.be.
 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door PRATOR ten behoeve van opdrachtgevers (hierna genoemd “cliënten”) worden verricht, voor alle personen voor wie PRATOR aansprakelijk kan gehouden worden en op alle rechtsverhoudingen die PRATOR heeft met derden.
 
3. Indien PRATOR bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, verbindt zij er zich toe om deze met de grootste zorgvuldigheid te kiezen. Zij kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor het advies en de bijstand verstrekt door deze derden. PRATOR is door de cliënten gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënten te aanvaarden.
 
4. Het ereloon van PRATOR wordt, tenzij andersluidende afspraken, op uurbasis in rekening gebracht. PRATOR stuurt in beginsel na afloop van iedere maand een ereloonnota van de nog niet aangerekende uitgevoerde verrichtingen en gemaakte kosten, rekening houdend met het gehanteerde uurtarief per advocaat, die werd ingeschakeld, in voorkomend geval verhoogd met kantoorkosten, verplaatsingskosten en kosten van derden of kosten die noodzakelijk zijn in het kader van het dossier.
 
Alle bedragen en tarieven zijn onderworpen aan BTW.
 
Indien de cliënt van oordeel is dat het ereloon of de kosten die door PRATOR werd aangerekend niet correct zijn, dient hij PRATOR daarvan zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de ereloonnota schriftelijk en met reden omkleed in kennis te brengen.
 
De ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen 30 dagen. Iedere laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse moratoire intrest van 10% meebrengen. Bij wanbetaling kan PRATOR haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.
 
5. De beroepsaansprakelijkheid van PRATOR/Jürgen Vanpraet is verzekerd voor een bedrag van 3.750.000 euro per schadegeval. Het is in eerste rang verzekerd tot een bedrag van 1.250.000,00 euro per schadegeval bij Amline Europe NV, Koning Albert II-laan 9, B-1210 Brussel, met als makelaar Vanbreda Risk en Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Het is in tweede rang aanvullend verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 euro per schadegeval bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, met als makelaar Vanbreda Risk en Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.
 
Een eventuele beroepsaansprakelijkheid van PRATOR is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van PRATOR effectief wordt gedekt en wordt uitbetaald. Een overzicht van de afgesloten verzekeringpolissen kan op eenvoudig schriftelijk verzoek worden opgevraagd. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan PRATOR met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon. 
 
Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de cliënt PRATOR niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt. 
 
6. Sinds 2 februari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn advocaten ertoe gehouden cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten - natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doormeldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.
 
7. PRATOR vormt een Netwerk van advocaten met advocatenkantoor Ryckbost & Ryckbost bvba (www.ryckbost.info) waarmee op een preferentiële wijze samengewerkt wordt.

De leden van het Netwerk oefenen hun beroep als advocaat op onafhankelijke wijze van elkaar uit.

8. De informatie over juridische onderwerpen die u op de website www.prator.be aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd.

PRATOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

PRATOR is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.
 
9. De rechtsverhouding tussen de cliënten en PRATOR is exclusief onderworpen aan Belgisch recht.
 
Elke betwisting tussen PRATOR en haar cliënt valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtsgebied Brugge. PRATOR behoudt niettemin het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in elke bevoegde rechtbank in het rechtsgebied van de cliënt.

10. Deze algemene voorwaarden gelden als kennisgeving in de zin van de artikelen III.74.-III.79 van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013. Ze zijn opgenomen op de website van PRATOR (www.prator.be) en zijn tevens raadpleegbaar op de plaats waar het kantoor gevestigd is. Ze zijn in het nederlands opgesteld.

Op verzoek van de cliënt verstrekt PRATOR de volgende aanvullende informatie:
 
1° de erelonen en kosten van de dienst wanneer PRATOR de erelonen en kosten voor een dienst niet vooraf heeft vastgesteld of, indien de precieze erelonen en kosten niet kan worden gegeven, de manier waarop de erelonen en kosten wordt berekend;
2° de geldende beroepsregels voor advocaten en de wijze waarop hierin inzage kan worden verkregen;  
3° in voorkomend geval, de informatie over de multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen van PRATOR die rechtstreeks verband houden met de betrokken en dienst en over de maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten;
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 13 januari 2016.

Privacyverklaring
 
1. Voorwerp

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Prator advocaten bvba, advocatenkantoor met ondernemingsnummer 071.688.6022, met als zaakvoerder Jürgen Vanpraet, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: https://www.prator.be (hierna: de ‘website’).

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze website of indien u besluit zich in te schrijven, te registreren of ervoor kiest gegevens op deze website mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze privacyverklaring en waarvoor Prator derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Prator behoudt zich evenwel het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan (de veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de website regelmatig te raadplegen.

2. Het verzamelen van gegevens

In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door Prator. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.  
 
De door Prator via de website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, land enz. De bezoeker geeft hierbij ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan Prator om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring.

3. Het gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: privacywet) zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Prator treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: 
·       Communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;
·       Het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend voor marketingdoeleinden, om u op de hoogte te houden van  
        onze activiteiten of om u in te lichten over onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren. 


De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens wanneer dit door de wet of rechtbank wordt opgelegd.  Prator bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.
  
Prator zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien waar nodig de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over Prator aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen. Alle direct marketing communicatie die wij naar u sturen is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich kunt afmelden.

Elke bezoeker heeft het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. 

Prator neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het Internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Prator, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel Prator mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal Prator geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Prator worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden. De informatie die wordt doorgegeven aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen kan worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

Als we uw persoonlijke informatie delen met zogenaamde service providers, zal Prator zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens veilig bewaren, dat zij alle redelijke maatregelen nemen om deze te beschermen tegen misbruik en alleen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

5. Cookies en web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat Prator of haar service providers zogenaamde ‘cookies’ of ‘web beacons’ gebruiken. Hieronder ook Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker en als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Prator kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het ip-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan webmaster van Prator die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat de Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

De cookies noch web beacons gebruikt op de website verzamelen de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van de website, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

De meeste Internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw apparaat. Indien u de cookies uitschakelt, kan dit uw ervaring op de website beïnvloeden.

6. Beveiliging van gegevens

Prator maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijzigig of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

7. Bescherming van minderjarigen

Prator is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De Website waarop deze Privacyverklaring van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor – of uitdrukkelijk gericht op – kinderen van 18 jaar of jonger.
Indien u jonger bent dan 18, mag u deze website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

8. Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om telefonisch uw vragen te richten op 050/70 96 97. 

9. Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving.
De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken van Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.